… Justeco kaj paco sin kisas …

Kristana Kongreso  – 73a kongreso de KELI

3–10 aŭgusto 2024    en Vác, Hungario

Hungaraj kristanoj denove kore invitas vin partopreni Kristanan kongreson en Hungario!

La urbeto Vác situas per cca 40 km norde de Budapest, apud la Danubo. La ĉefa vojo Nr. 2, inter Budapest kaj Bratislava preteriras ĝin, kaj rekta trajno kaj buso ofte iras tien el Budapest. Vác estas sidloko de diocezo de Romkatolika Eklezio. Funkcias tie Romkatolika Altlernejo (Apor Vilmos Katolikus Főiskola), kies kolegio estos nia kongresejo. Adreso de la kongresejo estas: Schuszter Konstantin, tér 1-5., 2600 Vác.

La granda baroka konstruaĵo estas en la centro de la urbeto, ĉe la ĉefplaco troviĝas ankaŭ la episkopa palaco kaj belega katedralo. En la kolegio estos je nia dispono loĝejetoj kun du dulitaj ĉambroj (kun banĉambro kaj necesejo), manĝ-salono, kapelo kaj preleg-salono (ekipita per la necesaj teknikaĵoj) – do ĉio sub unu tegmento.

La proksimeco de Danubo kaj Danub-kurbiĝo nepre meritos ŝipekskurson! Kaj interne kaj ekstere ĉio, kio ĉirkaŭos nin, estas preta servi por nia bono. Ni petu nian Sinjoron por beno, kaj preparu niajn korojn por akcepti tiun benon! En ĉi tia hejmo ni estos kune en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu tion diras: “Ĉar kie du aŭ tri estas kune en mia nomo, tie en ilia mezo estas ankaŭ mi.” (Mateo 18, 20)

Ni esperas vian partoprenon en tiu kristana kunestado.

Loka Kongresa Komitato

———————————————————————

Informoj, bonvolu skribi perletere: Ágnes RÁCZKEVY-EÖTVÖS,  HU-1400 BUDAPEST, Pf.: 5.

E-mail: agnes@raczkevy-eotvos.com

———————————————————————

Zmarł Giuseppe Grattapaglia. Forpasis Giuseppe Grattapaglia.

10 lipca 2023 r. w Torino  zmarł Giuseppe Grattapaglia. Małżonkowie Urszula i Giuseppe Grattapaglia jako wolontariusze od 40 lat prowadzą esperancki ośrodek wychowawczy Bona Espero (Dobra Nadzieja). W 2013 roku otrzymali Medal Tolerancji, przyznany im przez Fundację Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ceremonia odbyła się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii. Aktu dekoracji dokonał osobiście Pan Ambasador Andrzej Braiter.

Giuseppe GRATTAPAGLIA (naskiĝis la 15-an de januaro 1931 en Torino Italio, forpasis la 10-a de junio 2023), estis administranto, kun sia edzino Ursula, de fondaĵo Bona Espero, bieno-lernejo en Brazilo.

Li estis aktivulo de Rotario kaj Rotaria Amikaro de Esperantistoj. Eks-inĝeniero de firmao FIAT, li konstruis multajn partojn de la bieno-lernejo.  Ursula kaj Giuseppe  Grattapaglia estas gajnintoj de la Medalo de Toleremo donita de la Fondaĵo Zamenhof. La premia ceremonio okazis en la Ambasado de la Respubliko de Pollando en la ĉefurbo de Brazilo en 2013. (fot. R. Suchy)

72-a Kristana Kongreso de KELI en Bialistoko

Ni invitas vin al Bjalistoko. Partoprenu en la 72- a Kristana Kongreso de Esperantistoj. La Kongreso okazos en 5 – 12 .08.2023. La programeroj okazas en diversaj lokoj en Bjalistoko kaj:

 

  • en la pitoreska urbeto Tykocin plena de spuroj de hebreoj
  • en la urbeto Supraśl plena de ortodoksaj spuroj kaj monumentoj
  • en la katolika sanktejo „Sankta Akvo”
  • en la islama vilaĝo Kruszyniany

Detaloj  kaj   Aliĝilo estas ĉi tie: KONGRESO_2023

 

Read more „72-a Kristana Kongreso de KELI en Bialistoko”

Interesa kunveno en Skotlando

Grupo de bjalistokaj esperantistoj , partoprenantoj de la programoj Erasmus+ kaj PO WER renkontiĝis en Edinburgo (Skotlando). Barbara, Anna, Iza, Jarek, Stanisław i Marek  partoprenis w interesa trejnado.  Post interesa prelego ĉiuj partoprenantoj laboris en kelkaj grupoj. Ili havis seriozajn taskojn, devis diskuti kaj serĉi la plej bonan solvon al diversaj problemoj.

Unu el la temoj estis formado de diversaj grupoj, konfliktoj en tiuj grupoj kiuj ĉiam povas aperi kaj provoj solvi tiujn k

onfliktojn. Poste  ĉiuj vizitis la 117an Skotan Kongreson de Esperanto, kiu okazis en la hotelo City en Dunfermline. Okazis ankaŭ kelkaj aliaj interesaj prelegoj. Post prelegoj partoprenantoj de la Skolta Kongreso volonte partoprenis busan eksurson al St. Andrews.

Dum la tuta kongreso ĉiuj povis ĝui diversajn promenadojn, senĉesajn konversaciojn, agrablajn komunajn manĝadojn kaj interesan bankedon.

Filmo:  SKOTLANDO

Mortis la iniciatinto de la konstruado de la Esperanto-Centro en Bjalistoko

Flaga EsperantoNur nun ŝi konstatis, ke 31-an de aŭgusto pasintjare forpasis Roman Malinowski (1935-2021).  Li estis  mar salo de la pola Sejmo kaj estis la Alta Protektanto de la 72-a UK en Varsovio en 1987. Roman Malinowski  lanĉis la ideon pri starigo de Monda Esperanto-Centro en Bjalistoko, por kies realigo estis starigita Fondumo Zamenhof.

 

Sur la foto: Roman Malinowski (maldekstre) in  Bjalistoko   ĉe la statuo de la Ludowiko Zamenhof. Kongresanoj  de la 72. Universala Kongreso (Varsovia, 1987) vizitis Bjalistokon kaj partoprenis en kunveno kun loĝantoj  urbo. R. Malinowski  diris tiam pri ideo – starigo la Monda Esperanto- Centro .

Flaga polskiDopiero teraz dotarła  do nas informacja, że  Roman Malinowski (1935-2021) zmarł 31 sierpnia ubiegłego roku. Był marszałkiem  Sejmu RP a w 1987 roku został  Wysokim Protektorem 72. Światowego Kongresu Esperanta w Warszawie. Roman Malinowski wpadł na pomysł powołania Światowego Centrum Esperanto w Białymstoku, dla realizacji którego powstała Fundacja Zamenhofa. Aktywnie uczestniczył w próbie realizacji tego pomysłu. Z uwagi na odbywające się wtedy  przemiany polityczno-gospodarcze w Polsce ostatecznie nie udało się zrealizować ambitnego planu budowy Centrum Esperanta.

N/z: Roman Malinowski (z lewej) w Białymstoku, przy pomniku Ludwika Zamenhofa. Uczestnicy 72. Światowego Kongresu (Warszawa 1987) odwiedzili Białystok i wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami. R. Malinowski mówił wówczas o pomyśle powołania Światowego Centrum Esperanto.

Simo Milojević forpasis . . .

Simo MilojevicSimo Milojević naskiĝis la 14-an decembro 1936. Estis ĵurnalisto kaj profesia esperantisto. Li estis membro de la Akademio de Esperanto dum la jaroj 1989-1998. Laboris en la Centro Oficejo de UEA w Rotterdamo. Kelkfoje Simo Milojević vizitis Bialistokon, i.a partoprenis (1987) in inaŭguro de la memortabulo ĉe la strato Warszawska. Simo Milojević forpasis la 3-an februaro 2022.

Simo Milojewić urodził się 14.12.1936 r. Był dziennikarzem i znanym i lubianym esperantystą, profesorem Esperanta. Przez wiele lat pracował w Centro Oficejo UEA (Rotterdam). W latach 1983 -1995 pełnił funkcję dyrektora UEA. Simo Milojević bywał wielokrotnie w Białymstoku, m.in. uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przy ul. Warszawskiej. Zmarł 3 lutego 2022 r.
Sed (vikipedia, fot. Libera folio.org)

VORTO PRI SAMARKANDO

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.
Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.
Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke, almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!
Read more „VORTO PRI SAMARKANDO”

Esperantyści pamiętają

12 lipca 2021 r. minęła 80 rocznica śmierci Jakuba Szapiro. Białostoccy esperantyści spotkali się przed domem przy ul. Lipowej 31/33 , w którym mieszkał ten niezwykły esperantysta, dziennikarz, wieloletni prezes Towarzystwa Esperantystów im. Zamenhofa w Białymstoku. Z inicjatywy J.Szapiro w 1919 r. ulica Zielona w Białymstoku, przy której stał dom rodzinny twórcy esperanto, przyjęła nazwę Ludwika Zamenhofa.

Tradycyjnie, jak co roku białostoccy esperantyści i przedstawiciele władz miasta Białegostoku złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą. (fot. FB- M. Dąbrowski)

Bjalistokaj esperantistoj memorigis Jakub Szapiron, bjalistokan esperantiston, ĵurnaliston, verkiston kaj instruiston de la intermilita periodo, murditan antaŭ 80 jaroj, ĉe lia iama domo ĉe ul. Lipowa 31/33

Nova Tra la Mondo 2020

Pandemia zmieniła nasze życie ale esperantyści na całym świecie nadal są aktywni. Wprawdzie inaczej wyglądają obecnie spotkania, seminaria, kursy i kongresy ale się odbywają. Swoje kłopoty przechodziło nasze czasopismo i wreszcie . . . ujrzało światło dzienne. Nie bez problemów udało się „złożyć” pierwszy w roku 2020 numer. Zapraszamy do lektury.

Redakcja Tra la Mondo

Read more „Nova Tra la Mondo 2020”