Miaj spertoj en Suda Koreio

Przygoda życia - Korea Południowa.Niezapomniany czas …

W lutym wraz z mężem spędziliśmy trzy tygodnie w Korei Południowej, gdzie nasz syn kończył studia na uniwersytecie Kyung Hee. To był niezapomniany czas i największa przygoda życia. Zobaczyliśmy  kraj, o którym często opowiadał syn i koreańscy esperantyści. Były to niesamowite doświadczenia. Tą podróżą udowodniliśmy wielu osobom jak przydatny może być język Esperanto i jak cudowną społeczność tworzą esperantyści.

Koreańczycy byli wspaniali

To dzięki koreańskim esperantystom mogliśmy poznać ten kraj, odkryć jego zawiłości kulturowe,  jakże odmienne od polskich, odsłonić mity, tajemnice, historie, legendy. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca i niecodzienne  widoki, poznaliśmy   przepiękną koreańską przyrodę oraz niesamowite  zabytki.

Koreańczycy byli wspaniali, na zawsze już zostaną naszymi przyjaciółmi, każda spędzona z nimi chwila pozostanie na zawsze w naszych sercach. Tym wszystkim sprawili, że już tęsknimy do Korei Południowej.

Niżej załączam artykuł z koreańskiego miesięcznika La Lanterno Azia „Miaj spertoj en Suda Koreio”/ Seul kwiecień 2017/, w którym opisuję swoje doświadczenia w zetknięciu się z odmiennością kulturową Korei. Do artykułu dodałam kilka zdjęć.

Anna Mocarska

Read more „Miaj spertoj en Suda Koreio”

JEST TAKIE MIASTO. Esperanta urbo

Jest takie miasto - Herzberg. Plac im. L. Zamenhofa w HerzbergHerzberg – esperanta urbo

Prawie tysiąc kilometrów dzieli niemieckie miasto Herzberg leżące  nas południowym zboczu gór Harz od Białegostoku, miasta urodzin twórcy esperanta, Ludwika Zamenhofa. Od 12 lipca 2006 roku Herzberg to La Eesperanto Urbo, miasto w którym spotkać można dwujęzyczne napisy, drogowskazy a w wielu restauracjach menu w j. esperanto. Działa tu bardzo silna grupa niemieckich esperantystów, którzy dawno już zyskali przychylność miejskich radnych.  Z okazji przypadającej w 2017 roku 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa Herzberg wzbogaci się o kolejny esperancki obiekt (esperantajxo) – Plac im. Ludwika Zamenhofa. Herzberg to miasto, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wędrówek i to nie tylko ze względu na esperancki wątek. Wspaniałe krajobrazy, zabytki i mili mieszkańcy tego kilkunastotysięcznego grodu przyjmą każdego wędrowca z otwartymi rękoma.

Więcej informacji m.in. na : https://www.herzberg.de  oraz http://www.esperanto-urbo.de

(Foto: http://www.ndr.de)

Por komencantoj. Lernu Esperanto!

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

Stelo havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri cxiu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

Read more „Por komencantoj. Lernu Esperanto!”

ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun ?ojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pa?oj vi legos por unu tago la? via kapablo.

3) La? la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pa?oj ?is la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontra? aliaj luktistoj, sed kontra? vi mem. Read more „ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!”

L. L. Zamenhof

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kura?e ni iras.
Simile al stelo en nokta ?ielo,
al ni la direkton ?i diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
?ar klara kaj rekta kaj tre difinita
?i estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kura?e kaj ne flanki?ante,
ni iru la vojon celitan!
E? guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

Read more „L. L. Zamenhof”

VIZITO EN BJALISTOKO

Anta? kelkaj tagoj mi bon?ance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontra?e, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenman?o en Wasilków (vila?o, apud Bjalistoko, kie mi lo?is), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkonti?o en sidejo de loka esperanta societo. Tie, la? ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo ? Katalunio : ?u nova ?tato en E?ropo ? ?.

Krom tio, mi havis la ?ancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ?efe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto a? foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Beda?rinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ?ancon ?eesti ilin.

Pola Kongreso

bjalistoka esperanto-societo

Ni konfirmas: la 36a Pola Esperanto-Kongreso okazos en Bjalistoko en la tagoj 12-14 de majo 2017 – en la Zamenhof-jaro
???
Potwierdzamy: 36. Polski Kongres Esperantystów odbędzie się w Białymstoku w dn. 12-14 maja 2017 r. w ramach obchodów Roku Zamenhofa

Pri lernu

La pa?aro lernu.net estis, dum multaj el ?iaj 14 jaroj, la plej ampleksa kaj multlingva pa?aro por lernado de Esperanto. En julio de 2016, la pa?aro estis komplete refarita de nulo. La laboroj pri la nova pa?aro da?ris kelkajn jarojn: necesis krei la kurson kun multegaj ekzercoj, desegni centojn da ilustra?oj, verki la gramatikon, trovi diversajn tekstojn por la biblioteko, vo?igi la tekstojn kaj kompreneble traduki, aspektigi kaj programi ?ion.La nova pa?aro nun aspketas kaj funkcias pli bone kun modernaj komputiloj kaj po?telefonoj, kaj anka? estas pli facile navigebla. Estis refarita ne nur la aspekto de la pa?aro, sed anka? la tuta enhavo. La pa?aro ekhavis tre grandan, interesan kurson, ri?an bibliotekon, kaj tute novan forumon. Ni kore invitas vin viziti la novan pa?aron, se vi ankora? ne faris tion.

La laboroj pri la pa?aro plu da?ras, kaj ni havas multajn planojn kaj ideojn, kiujn ni volas realigi. Ni enkondukis pli da sekureco al la profiloj de la uzantoj. Ni invitas vin viziti la pa?aron, se vi tion ankora? ne faris en la lastaj monatoj. Dum via vizito via profilo a?tomate transiros al la nova sistemo, kaj viaj datumoj estos pli sekuraj.

Ni kore esperas ke vi elektos ne nur uzi la pa?aron, sed anka? helpi ?in. Ekzemple, vi povas kontroli, ?u ?i estas plene tradukita al via lingvo kaj se ne, vi povas helpi traduki ?in. Krome ni esperas ke vi finance subtenos nian laboron, por helpi nin da?rigi la aldonadon de funckioj al la pa?aro. ?iujn informojn pri tio vi trovos ?e la pa?o: http://lernu.net/eo/subteno.

NI LAVIS LA BARBON DE ZAMENHOF

Moumento en BudapestoEn Budape?to

En la jaro 1966 okazis Universala Kongreso en Budape?to. Enkadre de ?i estis ina?gurita „Esperanto Parko” ?e la piliero de la ponto Erzsébet, kiu estis trovebla dum longa tempo e? per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem ina?guris la Parkon, kie estis trovebla anka? Esperanto-fontano kun ?. 5 metra diametro, iu memor?tono kun alto 70 cm-oj, kaj statuo de Zamenhof.

La fontano jam anta?longe paneis, sed la Esperanto-memor?tono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj anka? mi mem ofte haltadas ?i tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistaj grupoj.

Laboris volontuloj . . . .

Dum la la preterpasantaj jardekoj al la ?tono kaj statuo alglui?is amaso de polvo, malpura?o. Llastatempe ni jam hontis pro ilia a?a aspekto anta? la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio kun kelkaj volontuloj de la Fonda?o Eszperantó ni decidis, ke ni alportos kelkajn vi?-bro?ojn, purigenzojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof.  Kompreneble la tutan statuon kaj anka? la memor?tonon.

Sur la fotoj estas videble, kia estis kaj kia i?is la memor?tono post la puriga proceso. Ni sukcesis forigi 25-30 jaran malpura?on de la pasinta 50 jara historio, sed restis ankora? 20 jaroj por la sekva printempo…

Szilvási László

 

ESPERANTO? TO PROSTE!

 Języka esperanto można się uczyć na wiele sposobów, poczynając od tradycyjnych kursów stacjonarnych poprzez internetowe platformy edukacyjne (e-learning) aż na podręcznikach dla samouków kończąc.

Jeśli chcesz się przekonać, że i Ty potrafisz nauczyć się w krótkim czasie Esperanta zajrzyj na jedną z następujących stron:

http://kurso.com.br

http://kursesperanta.w.interiowo.pl/

Kurso de Esperanto jest programem wspomagającym uczenie się esperanta. Materiał do nauki jest podzielony na 12 lekcje obejmujące nie tylko samą gramatykę ale praktycznie cały system słowotwórczy esperanta. Ćwiczenia utrwalające materiał można przeprowadzić również z użyciem mikrofonu, by sprawdzić wymowę. Dużą zaletą programu jest możliwość współpracy z nauczycielem, który będzie sprawdzał prawidłowe rozwiązanie niektórych zadań.