Mortis la iniciatinto de la konstruado de la Esperanto-Centro en Bjalistoko

Flaga EsperantoNur nun ŝi konstatis, ke 31-an de aŭgusto pasintjare forpasis Roman Malinowski (1935-2021).  Li estis  mar salo de la pola Sejmo kaj estis la Alta Protektanto de la 72-a UK en Varsovio en 1987. Roman Malinowski  lanĉis la ideon pri starigo de Monda Esperanto-Centro en Bjalistoko, por kies realigo estis starigita Fondumo Zamenhof.

 

Sur la foto: Roman Malinowski (maldekstre) in  Bjalistoko   ĉe la statuo de la Ludowiko Zamenhof. Kongresanoj  de la 72. Universala Kongreso (Varsovia, 1987) vizitis Bjalistokon kaj partoprenis en kunveno kun loĝantoj  urbo. R. Malinowski  diris tiam pri ideo – starigo la Monda Esperanto- Centro .

Flaga polskiDopiero teraz dotarła  do nas informacja, że  Roman Malinowski (1935-2021) zmarł 31 sierpnia ubiegłego roku. Był marszałkiem  Sejmu RP a w 1987 roku został  Wysokim Protektorem 72. Światowego Kongresu Esperanta w Warszawie. Roman Malinowski wpadł na pomysł powołania Światowego Centrum Esperanto w Białymstoku, dla realizacji którego powstała Fundacja Zamenhofa. Aktywnie uczestniczył w próbie realizacji tego pomysłu. Z uwagi na odbywające się wtedy  przemiany polityczno-gospodarcze w Polsce ostatecznie nie udało się zrealizować ambitnego planu budowy Centrum Esperanta.

N/z: Roman Malinowski (z lewej) w Białymstoku, przy pomniku Ludwika Zamenhofa. Uczestnicy 72. Światowego Kongresu (Warszawa 1987) odwiedzili Białystok i wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami. R. Malinowski mówił wówczas o pomyśle powołania Światowego Centrum Esperanto.

Simo Milojević forpasis . . .

Simo MilojevicSimo Milojević naskiĝis la 14-an decembro 1936. Estis ĵurnalisto kaj profesia esperantisto. Li estis membro de la Akademio de Esperanto dum la jaroj 1989-1998. Laboris en la Centro Oficejo de UEA w Rotterdamo. Kelkfoje Simo Milojević vizitis Bialistokon, i.a partoprenis (1987) in inaŭguro de la memortabulo ĉe la strato Warszawska. Simo Milojević forpasis la 3-an februaro 2022.

Simo Milojewić urodził się 14.12.1936 r. Był dziennikarzem i znanym i lubianym esperantystą, profesorem Esperanta. Przez wiele lat pracował w Centro Oficejo UEA (Rotterdam). W latach 1983 -1995 pełnił funkcję dyrektora UEA. Simo Milojević bywał wielokrotnie w Białymstoku, m.in. uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przy ul. Warszawskiej. Zmarł 3 lutego 2022 r.
Sed (vikipedia, fot. Libera folio.org)