Białystok. Ulica Jakuba Szapiro.

ul. Jakuba Sapiro

Grabowskiego, Zamenhofa, Esperantystów  i . . .  Szapiro

W Białymstoku jedna z ulic przyjęła nazwę Jakuba Szapiro. Uroczysty montaż nowych tablic w obecności mieszkańców Białegostoku i miejscowych esperantystów miał miejsce 31 maja 2017 r.  Przypomnijmy, że w mieście urodzin Ludwika Zamenhofa jest już ul. Ludwika Zamenhofa, ul. Esperantystów, ul. Antoniego Grabowskiego. Nowa ulica  Jakuba Szapiro znajduje się na os. Jaroszówka, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa.

—————————————-

ul. Jakuba Szapiro

Jakub Szapiro to białostoczanin, dziennikarz, animator teatru a przede wszystkim jeden z najbardziej znanych esperantystów. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Esperantystów w Białymstoku. Był delegatem Światowego Związku Esperantystów. Był wieloletnim prezesem Towarzystwa  Esperantystów w Białymstoku, jest autorem Babiladoj de bonhumora Zamenhofano a także  pierwszego przewodnika po Białymstoku.

L. L. Zamenhof

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kura?e ni iras.
Simile al stelo en nokta ?ielo,
al ni la direkton ?i diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
?ar klara kaj rekta kaj tre difinita
?i estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kura?e kaj ne flanki?ante,
ni iru la vojon celitan!
E? guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

Read more „L. L. Zamenhof”

VIZITO EN BJALISTOKO

Anta? kelkaj tagoj mi bon?ance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontra?e, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenman?o en Wasilków (vila?o, apud Bjalistoko, kie mi lo?is), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkonti?o en sidejo de loka esperanta societo. Tie, la? ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo ? Katalunio : ?u nova ?tato en E?ropo ? ?.

Krom tio, mi havis la ?ancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ?efe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto a? foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Beda?rinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ?ancon ?eesti ilin.

NI LAVIS LA BARBON DE ZAMENHOF

Moumento en BudapestoEn Budapesto

En la jaro 1966 okazis Universala Kongreso en Budapesto. Enkadre de si estis inaugurita „Esperanto Parko” ce la piliero de la ponto Erzsébet, kiu estis trovebla dum longa tempo ec per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem inauguris la Parkon, kie estis trovebla ankau Esperanto-fontano kun . 5 metra diametro, iu memorutono kun alto 70 cm-oj, kaj statuo de Zamenhof.

La fontano jam antaulonge paneis, sed la Esperanto-memortono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj ankau mi mem ofte haltadas ci tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistaj grupoj.

Laboris volontuloj . . . .

Dum la la preterpasantaj jardekoj al la stono kaj statuo algluiuis amaso de polvo, malpurago. Llastatempe ni jam hontis pro ilia aua aspekto antau la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio kun kelkaj volontuloj de la Fondajo Eszperantó ni decidis, ke ni alportos kelkajn vi-brouojn, purigenzojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof.  Kompreneble la tutan statuon kaj ankau la memorstonon.

Sur la fotoj estas videble, kia estis kaj kia i?is la memorstono post la puriga proceso. Ni sukcesis forigi 25-30 jaran malpurajon de la pasinta 50 jara historio, sed restis ankorau 20 jaroj por la sekva printempo…

Szilvási László