Por komencantoj. Lernu Esperanto!

La 5 Pintoj de la verda stelo de Esperanto

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

?i havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri ?iu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

El?uti

Read more „Por komencantoj. Lernu Esperanto!”

ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun ?ojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pa?oj vi legos por unu tago la? via kapablo.

3) La? la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pa?oj ?is la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontra? aliaj luktistoj, sed kontra? vi mem. Read more „ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!”

VIZITO EN BJALISTOKO

Anta? kelkaj tagoj mi bon?ance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontra?e, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenman?o en Wasilków (vila?o, apud Bjalistoko, kie mi lo?is), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkonti?o en sidejo de loka esperanta societo. Tie, la? ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo ? Katalunio : ?u nova ?tato en E?ropo ? ?.

Krom tio, mi havis la ?ancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ?efe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto a? foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Beda?rinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ?ancon ?eesti ilin.