STATUTO

Statut Fundacji im. Ludwika Zamenhofa

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja im. Ludwika Zamenhofa, zwana dalej Fundacją, działa na pod­stawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejsze­go statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 grudnia 1987r. Nr Rep. 5457/87 w Państwowym Biurze Notarialnym.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejsce urodzenia Ludwika Zamenhofa – Białystok.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Fundacja może powoływać oddziały krajowe i zagraniczne.
 5. Językami Fundacji są język polski i esperanto.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku w języku polskim ” Fundacja im. L. Zamenhofa” oraz w języku esperanto „Fondumo Zamenhof”.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i innym podmiotom za­służonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest:

 • budowa światowego Centrum Esperanta im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – pomnika ku czci twórcy międzynarodowego języka esperanto, spełniającego funkcje ośrodka studiów i promocji języka esperanto oraz międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej
 • upowszechnianie i wspomaganie działań służących utrwaleniu pokoju w świecie i zrozumienia między narodami i ludźmi  w imię ideałów, które leżały u narodzin języka międzynarodowego esperanto.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • promowanie młodych esperantystów w kraju i za granicą,
 • organizowanie i udział w imprezach promujących język esperanto
 • organizowanie konferencji, sympozjów, koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac propagujących esperanto w kraju i zagranicą,
 • propagowanie rozwoju edukacji językowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statu­towych,
 • współpracę ze środowiskami kultury, nauki i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi,
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji,
 • fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych uczących się języka esperanto.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • innych źródeł.
 1. Majątek Fundacji służy realizacji statutowych celów Fundacji.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział V. Władze Fundacji

§11

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 3. Komitet Honorowy

Rada Fundacji

§12

 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele następujących organizacji i instytucji:
 2. Białostockie Towarzystwo Esperantystów – 1 przedstawiciel,
 3. Uniwersytet w Białymstoku – 1 przedstawiciel,
 4. Gmina Białystok – 1 przedstawiciel,
 5. Międzynarodowa Liga Esperantystów Nauczycieli (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) – 1 przedstawiciel,
 6. Polski Związek Esperantystów – 1 przedstawiciel,
 7. Światowy Związek Esperanta (Universala Esperanto  Asocio) – 1 przedstawiciel,
 8. Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej (Tutmonda Esperantysta Junulara Organizo) – 1 przedstawiciel,
 9. Wojewoda Podlaski – 1 przedstawiciel
 10. Członkowie Rady są wyznaczani przez organizacje i instytucje wymienione w ust. 1 na pięcioletnią ka­dencję.
 11. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami. Wybór przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów.

4.Członkowie Rady mogą być ponownie wyznaczeni na kolejną kadencję.

 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • rezygnacji zgłoszonej na piśmie przewodniczącemu Rady,
  • wyznaczenia innego członka Rady przez organizację lub instytucję określoną w ust. 1 lub
  • śmierci.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola sta­nu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udziela­nie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wicepre­zesa Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach statutu Fundacji,
 • uchwalanie regulaminu pracy organów Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzenia majątkiem Fundacji oraz wyrażanie zgody na przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów.

§14

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek zgłoszony przez Zarząd lub Komitet Honorowy.
 3. O zwołaniu posiedzenia Rady przewodniczący zawiadamia członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Za­rządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku
 6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał ? zwykłą większością gło­sów przy obecności co najmniej 50 % członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Rada może przeprowadzić głosowanie korespondencyjnie, w tym także za pomocą poczty elektronicznej. Warunkiem ważności takiego głosowania jest udział w nim co najmniej 50% członków Rady, którzy w ciągu 6 tygodni od przesłania kuponu głosowania prześlą wypełnione kupony na adres Fundacji.
 8. przepis ust, 7 nie ma zastosowania do uchwał w sprawach zmiany statutu, likwidacji Fundacji, powołania i odwołania Zarządu oraz prezesa Zarządu.
 9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd

§15

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego Rady,
 • odwołania przez Radę,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci.
 1. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoła­ni przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu oraz ich wykonywanie,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 • wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją oraz o jej likwidację,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 1. Zarząd, co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne spra­wozdanie z działalności Fundacji.

§17

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocz­tą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego roz­łożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Przepis § 14 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§18

Komitet Honorowy

 1. Komitet Honorowy składa się z mężów stanu, przedstawicieli nauki i kultury oraz innych wybitnych osobistości.
 2. Członków Komitetu Honorowego powołuje Rada.
 3. Zadaniem Komitetu Honorowego jest udzielanie rad i konsultacji w zakresie celów, zadań i funkcji  światowego Centrum Esperanta im. L. Zamenhofa w Białymstoku a także przyczynianie się do upowszechnienia idei Fundacji.

 Sposób reprezentacji

§19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością swego statutowego składu gło­sów. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów swego statutowego składu.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustano­wiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów swego statutowego składu.

4. Środki finansowe i majątek pozostały  po likwidacji Fundacji mogą zostać prze­znaczone ? mocą uchwały Rady ? na cele społecznego ruchu esperanckiego.