Speciala stacio HF100LZ laboras.

Flaga EsperantoNun ni havas ĉirkaŭ 300 kontaktoj kun radioamatoroj el tuta mondo.  Ĉiuj QSO-oj  (kontaktoj) estis interesaj. Ni ĉiam parolis pri Esperanto, Zamenhofo kaj Bialistoko. Multe da radioamatoroj parolis germane, angle, pole  sed ĉiuj  demandis pri Esperanto. Ni havis ankaŭ bonaj  kontaktoj kun esperantistoj.  Inter alia ni kontaktis kun Victor (UA9YHA). Viktor vivas en Altai (okcidenta Siberio). In direkta linio el Bialistoko al Altai estas 5640,5 km. Unue ni parolis ruse kaj poste nur en Esperanto. Victor bone konas esperanton sed nie havas multe da okazoj paroli en tiu lingo. Estis tre feliĉa, ke aŭdis esperantan stacion el Bialistoko.

Flaga polskiMamy już prawie 300. łączności z krótkofalowcami z całego świata. Wszystkie QSO (łączności) były ciekawe. Zawsze mówiliśmy o Esperancie, Zamenhofie i Białymstoku. Wielu krótkofalowców mówiło po niemiecku, angielsku, polsku ale wszyscy pytali o Esperanto. Prowadziliśmy też dobre łączności z esperantystami. Między innymi rozmawialiśmy z Viktorem (UA9YHA). Viktor mieszka w Altai (Zachodnia Syberia). W prostej linii z Białegostoku do Altai jest 5640,5 km. Na początku rozmawialiśmy po rosyjsku a potem już tylko w Esperanto. Viktor dobrze zna ten język. Był bardzo szczęśliwy, że słyszał esperancką stację i to z Białegostoku.

 

DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO

Flaga EsperantoDiplomo Mecenaso de Esperanto aljugxigxados de la Fondumo L. Zamenhof al

Ludwik Zamenhof, pomnik

individuoj kaj organizoj, kiuj apogas kaj subtenas (ankaux finance) agadojn por Esperanto. . La Diplomo Mecenato de Esperanto povas ricevi individuo aux organizo kiu grave subtenas Esperantajn agadojn.    Legu reguluj.

Flaga polskiFundacja im. Ludwika Zamenhofa uhonoruje osoby indywidualne, instytucje i organizacje wspierające światowy ruch esperancki. Będzie to rodzaj podziękowania i hołdu wszystkim, którzy rozumieją i wspierają esperancką działalność, promują neutralny język międzynarodowy, jakim jest Esperanto.

Decyzję  o przyznaniu Dyplomu Mecenas Esperanta podejmie Rada Fundacji. Zgłoszenia kandydatów można już przesyłać na adres Fundacji. Więcej w Regulaminie Mecenas Esperanta.

Read more „DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO”

L. L. Zamenhof

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kura?e ni iras.
Simile al stelo en nokta ?ielo,
al ni la direkton ?i diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
?ar klara kaj rekta kaj tre difinita
?i estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kura?e kaj ne flanki?ante,
ni iru la vojon celitan!
E? guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

Read more „L. L. Zamenhof”

Pola Kongreso

bjalistoka esperanto-societo

Ni konfirmas: la 36a Pola Esperanto-Kongreso okazos en Bjalistoko en la tagoj 12-14 de majo 2017 – en la Zamenhof-jaro
???
Potwierdzamy: 36. Polski Kongres Esperantystów odbędzie się w Białymstoku w dn. 12-14 maja 2017 r. w ramach obchodów Roku Zamenhofa

ESPERANTO? TO PROSTE!

 Języka esperanto można się uczyć na wiele sposobów, poczynając od tradycyjnych kursów stacjonarnych poprzez internetowe platformy edukacyjne (e-learning) aż na podręcznikach dla samouków kończąc.

Jeśli chcesz się przekonać, że i Ty potrafisz nauczyć się w krótkim czasie Esperanta zajrzyj na jedną z następujących stron:

http://kurso.com.br

http://kursesperanta.w.interiowo.pl/

Kurso de Esperanto jest programem wspomagającym uczenie się esperanta. Materiał do nauki jest podzielony na 12 lekcje obejmujące nie tylko samą gramatykę ale praktycznie cały system słowotwórczy esperanta. Ćwiczenia utrwalające materiał można przeprowadzić również z użyciem mikrofonu, by sprawdzić wymowę. Dużą zaletą programu jest możliwość współpracy z nauczycielem, który będzie sprawdzał prawidłowe rozwiązanie niektórych zadań.

25 jaroj de Fondumo Zamenhof

Jam en 1988 Bjalistoko organizis internacian arkitektan konkurson por la centro. La elektita, impona projekto, prezentita dum la 73-a UK en Roterdamo fare de bjalistoka delegacio (Jerzy Slezak ? tiama vicvojevodo, Zbigniew Zdrojewski ? la urbestro de Bjalistoko kaj Józef Jaworski ? la prezidanto de Bjalistoka Kultura-Societo) enhavis jenajn elementojn: kongrescentron, grandan hotelon, bibliotekon, telekomunikan centron, financan centron, amfiteatron kaj grandan placon.

Printempe 1989 okazis en Białowieża ?strategia seminario? pri la programo de la centro. Dum la 74-a UK en Brajtono en 1989 la bjalistoka delegacio organizis la ?Bjalistokan Gi?eton? en kiu estis vendataj ?popolarta?oj? kaj la briketoj por ?Monda Esperanto-Centro?. Okazis e? speciala a?kcio. En 1992 la tiama urbestro de Bjalistoko ? Lech Rutkowski konvinkis la estraron de la urbo donaci al FZ la grundon kaj la ruinigitan ekssinagogon. Post vendo de plejparto de la grundo kaj de la rekonstruota domo, de oktobro 1995 FZ havas propran sidejon ?e la strato Piękna 3 en la centro de Bjalistoko. En la centro dum pli ol 2 jaroj (oktobro 1996-decembro 1998) funkciis la urba Kultura kaj Turisma Informcentro Ludoviko Zamenhof, kunfinancata de la urbo kaj de la vojevodio.

De la komenco 1999 en la sidejo de FZ trovi?as Bjalistoka Esperanto-Centro Ludoviko Zamenhof en kiu: okazas E-kursoj, merkredaj kunvenoj, trovi?as baza biblioteko (300 volumoj) kaj gast?ambro (kiun ofte uzas eksterlandaj kaj polaj vizitantoj). En la granda ?ambro okazas ofte portempaj ekspozicioj. La centro funkcias ?efe danke al Bjalistoka Esperanto-Societo (BES).